Szyszka – Restaurant & Cafe

Zbieraj szyszki

Za każde wydane 10 zł w lokalu bądź dostawie, każda osoba posiadająca kupon dostaje jedną pieczątkę na swoje konto. Po uzbieraniu dziesięciu szyszek, można wymienić je w lokalu na wybranego gofra lub kawę (ciepła / mrożona). Zapraszamy!

Regulamin programu lojalnościowego „Szyszka restaurant&cafe“

§1 Definicje

Określenia użyte w regulaminie oznaczają: Organizator – Szyszka restaurant&cafe wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadająca numer statyczny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP 9260229652.
Program – program lojalnościowy dla klientów punktu gastronomicznego – Szyszka bistro&cafe, realizowany za pomocą Aplikacji. Aplikacja – bezpłatny program o nazwie „Szyszka bistro&cafe“ obsługiwany przez telefony z systemem operacyjnym Android i iOS do pobrania ze sklepów: Google Play oraz App Store, umożliwiający uczestnictwo w programie. Aplikacja generuje i przyporządkowuje uczestnikowi jego unikalny QR kod, który umożliwia zbieranie Szyszek. Lokal gastronomiczny zlokalizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polski, objęty Programem, należący do PWP S.C , która jest właścicielem i organizatorem. Szyszka bistro&cafe może być w każdym momencie trwania Programu wyłączona z Programu lub włączona do Programu przez Organizatora.

§2 Postanowienia ogólne

1. Program prowadzony jest na podstawie niniejszego regulaminu określającego obowiązki oraz prawa Uczestnika i Organizatora.
2. Program rozpoczyna się w dniu 25 lipca 2015 r. i prowadzony jest do dnia jego zakończenia. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, bez konieczności podawania przyczyn, za uprzednim 1-miesięcznym powiadomieniem. Powiadomienie o zakończeniu Programu dokonane zostanie za pośrednictwem Aplikacji oraz komunikatu w lokalu Szyszka bistro&cafe.
3. Komunikacja Organizatora z Uczestnikami prowadzona będzie za pośrednictwem Aplikacji lub poczty elektronicznej, chyba że inaczej wynika z treści niniejszego regulaminu.
4. Program nie łączy się z innymi promocjami lub programami prowadzonymi w lokalu.
5. Klient organizujący imprezę okolicznościową w lokalu Szyszka lub Barkonka wyłączony jest ze zbierania szyszek, ponieważ tylko zamówienia z karty podlegają programowi lojalnościowemu. Można uzbierać w aplikacji tylko 3 pełne nagrody. Do momentu nie zwolnienia jednej nagrody nie można dalej naliczać szyszek przez brak miejsca.

1. Uczestnikami mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które pobrały i zainstalowały Aplikację, a także spełniają inne wymogi przewidziane niniejszym Regulaminem.
2. Do korzystania z Aplikacji konieczne jest posiadanie konta w serwisie facebook.com lub rejestracja za pomocą aktualnego adresu email.
4. Rejestracja w Programie równoznaczna jest ze zgodą na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną.
5. Uczestnik przestaje uczestniczyć w Programie z chwilą złożenia przez Uczestnika oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa, poprzez odinstalowanie Aplikacji, likwidację konta w serwisie facebook.com, podjęcia decyzji przez Organizatora o wykluczeniu Uczestnika z udziału w Programie, albo w razie śmierci Uczestnika. Oświadczenie o rezygnacji powinno być złożone przez Uczestnika na piśmie i wysłane na adres: Szyszka bistro&cafe, Arkońska 30b, 71-455 Szczecin. Z chwilą zaistnienia okoliczności opisanych powyżej zablokowana zostanie możliwość korzystania z promocyjnych kodów programu oraz zebranych Szyszek.
6. Uczestnikami Programu nie mogą być pracownicy Organizatora (w tym pracownicy lokalu) oraz pracownicy podmiotów działających na zlecenie Organizatora w związku z obsługą Programu. Uczestnikowi nie przysługuje prawo przeniesienia praw i obowiązków związanych z Programem na osobę trzecią. Uczestnik bierze udział w Programie osobiście. Wyłączone jest działanie Uczestnika za pośrednictwem przedstawiciela.
7. W przypadku powzięcia przez Organizatora podejrzenia, że działania Uczestnika naruszają postanowienia niniejszego regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo wszczęcia postępowania wyjaśniającego oraz zablokowania możliwości zbierania oraz wykorzystania Szyszek. Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika o wszczęciu postępowania wyjaśniającego i blokadzie zbierania Szyszek za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając jednocześnie adres email do osoby od której Uczestnik będzie mógł uzyskać informacje dotyczące postępowania wyjaśniającego.
8. W ramach postępowania wyjaśniającego Organizatorowi przysługuje w szczególności prawo do żądania okazania paragonów dokumentujących zakup i stanowiących podstawę przyznania Szyszek.
9. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie, jak również odmowy przyznania świadczeń związanych z Programem, w przypadku gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane, a także w przypadku powzięcia informacji o działaniach sprzecznych z postanowieniami niniejszego regulaminu.

§ 4 Zasady Programu

1. Uczestnik bierze udział w Programie instalując Aplikację na swoim telefonie i pokazując swój unikalny kod podczas dokonywania zakupów produktów w Szyszka bistro&cafe.
2. Naliczenie Szyszek wymaga okazania przez Uczestnika unikalnego kodu pracownikowi lokalu bezpośrednio przed dokonaniem zakupu. Naliczenie polegać będzie na zeskanowaniu kodu QR Uczestnika przez urządzenie w lokalu.
3. Naliczenie Szyszek przysługuje za zakup dowolnej ilości produktów z Szyszka bistro&cafe. Za wydane 10zł w lokalu przysługuje 1 szyszka i skutkuje to naliczaniem przez aplikację i zbieraniem Szyszek.
4. Uzyskanie dziesięciu Szyszek uprawnia Uczestnika do wymiany ich na dowolną kawę lub gofra. Proces odbierania nagrody – Uczestnik pokazuje swój unikalny kod, a z jego puli odliczana jest liczba dziesięciu Szyszek uprawniająca go do otrzymania bezpłatnej kawy lub gofra.
5. Uczestnik może maksymalnie zebrać 30 Szyszek. Po uzyskaniu tej liczby Szysze konieczne jest odebranie darmowego gratisu, w celu dalszego zbierania ziarenek.
6. Nagrody w Programie stanowią wybrane przez Organizatora produkty lub usługi gastronomiczne dostępne w lokalu, w której Uczestnik dokonuje wymiany Szyszek na nagrodę, chyba że co innego wynika z treści niniejszego regulaminu.
7. Uczestnik nie może dokonać wymiany Szyszek na inne produkty spożywcze dostępne w ofercie Szyszka bistro&cafe.
8. Uzyskanie nagrody w Programie jest możliwe wyłącznie przy pomocy Szyszek, bez możliwości dokonywania dopłat do wartości nagrody. Wydanie nagród nie stanowi sprzedaży produktów lub usług gastronomicznych i nie może być potwierdzone paragonem fiskalnym albo fakturą VAT. 9. Uczestnik może sprawdzić saldo Szyszek uzyskanych w Programie w każdym momencie jego trwania za pomocą Aplikacji, w zakładce Szyszki.
10. Punkty przyznawane w Programie tracą ważność po upływie 1 roku od daty ich uzyskania.
11. W ostatnim dniu trwania Programu niewykorzystane przez Uczestnika punkty w Programie zostaną skasowane.
12. W ramach Programu Organizator przeprowadzać będzie inne niż stanowiące podstawę Programu – zbieranie Szyszek, działania promocyjne wyłącznie dla Uczestników programu korzystających z Aplikacji. Korzystanie z nich jest dobrowolne i odbywać będzie się na analogicznej zasadzie do zbierania Szyszek. Wraz z informacją dotyczącą dodatkowej promocji, Uczestnik otrzymywać będzie dodatkowy unikalny kod, którego zeskanowanie uprawniać będzie go do skorzystania z danej promocji. Zasady dodatkowych działań promocyjnych ogłaszane będą w lokalu oraz za pośrednictwem Aplikacji.
13. Świadczenia przyznawane Uczestnikowi przez Organizatora w związku z Programem nie podlegają wymianie na gotówkę bądź inne nagrody, nieprzewidziane w niniejszym Regulaminie.
14. Nagrody w Programie wydawane będą zgodnie z przepisami prawa podatkowego.
17. Promocje nie łączą się. Poprzez skorzystanie z promocji, przesłanej dzięki aplikacji Uczestnik nie może skorzystać z naliczania szyszek.

§ 5 Aplikacja „Szyszka bistro&cafe“

1. Aplikacja jest własnością Organizatora i bezpłatnie udostępniana jest Uczestnikowi w związku z Programem. Jeden Uczestnik może jednokrotnie zainstalować Aplikację.
2. Aplikacja może być wykorzystywana wyłącznie na potrzeby Programu i zgodnie z niniejszym Regulaminem.
3. Posiadanie zainstalowanej aplikacji jest warunkiem niezbędnym do otrzymywania dodatkowych świadczeń w ramach Programu.
4. Organizator zastrzega, że niektóre z pośród działań ogłaszanych poprzez Aplikację i przesyłanych za jej pośrednictwem będą przysługiwać wyłącznie Uczestnikom, które aktywnie korzystają z Aplikacji.
5. Do prawidłowego działania Aplikacji w lokalach niezbędna jest działająca sieć Internet.

§ 6 Reklamacje

1. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności, jeśli z przyczyn niezależnych od niego Uczestnik utraci zebrane dotychczas Szyszki – samodzielna likwidacja przez Uczestnika konta na portalu facebook.com, zablokowanie konta Uczestnikowi przez serwis facebook.com, lub działania zmuszające Organizatora do wykluczenia Uczestnika z Programu.
2. Szyszki naliczane są każdorazowo przy zakupie – nie istnieje możliwość naliczenia Szyszek na podstawie paragonu.
3. W sytuacjach spornych prosimy kierować swoje uwagi do kierownika lokalu Szyszka bistro&cafe.